Y
Î å
è û
ì
å এবং î å
Y
à
Y
A:
ÿ à এবং । তোমার দর্শন লগ করা। å å å û, 2014
å à è å ক। À ê þ। ü î þ à। Î î å? ÿ: å î þ, û। È ü û å 45 ò ... ÿ î ÿ â å। î ÿ å à Y। û û î î þ þ þ .. å à î î ÿ। ò ì Ç / Ô। å à î ( î)। å å à ê। এবং। Î î å? Ì ü î। å å: î ÿ । é òò è। î î এবং একটি। ÿ å। û ÿ ÿ। Å ñ ì। + à + ê। এবং ÿ â।। এবং û পি þ þ এবং একটি একটি è û à õ। å é è। এবং " õ। å û। À ó ñ î î .. (î and å û ò ó î à) k ü ? ß þ, î। কে, ð å ò å ক। Ü এবং à। Çè è: k òò "òò"
å å à ê। এবং। Î î å?

ÿ ÿ:

 1. Íà Í। .. ÿ। ò é - 2012 ä
 2. ÿ à। ÿ à õ é - 2012 ä
 3. ä ää। Ô। Ò.À. e। Î î å ÿ î - - 2011
 4. "" í "। ñ ñ è è - 2010
 5. Ëà Ë.Ý .. à â এবং। à à à ÿ ÿ ÿ ÿ à - 2010 এ
 6. ,, à Ë.È। à õ â - é - 2010 ä
 7. Å Å। Î .. ò é î ì ì ì - 2010 এ
 8. Íà Í.À. (ক।)। å û pô è (ñ è) - 2010 এ
 9. Íà Í.À., à È.Í .. û и и û â å à- à - ২009
 10. ক। ÿ ÿ - ২009
 11. í Ã Ô .. ÿ ñ এবং এবং। ÿ õ è è - ২009
 12. ä é é Å.Ì .. å û è - ২009
 13. À একটি। ..Å à þ ( å û ÿ é û) - ২009
 14. Â Þ (ক।)। å è। é êê - 2008
 15. í Í.Í. (ক।)। Y। Å î। ü আমি - 2008 এ
 16. í Í.Í. (ক।)। Y। Å î। IIü II - 2008 এ
 17. ÿ à। ÿ à ó é। ÿ এবং à। - 2008 এ
 18. ä é à Â.À .. ÿ â è - 2008
 19. .À.À।, à Â.Ð., à .À .. Å å é è â à å é - 2008 ä
 20. Íà Í.Â., â Â। Â .. ÿ ÿ ó ó é - 2007
é "মেডগাইডবুক" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com