Y
Î å
è û
ì
å এবং î å
A:
À.Â. ê, Å.Ã। à, Â.À. â, Ã À। ক। Å এবং å ÿ, 2011
Å õ é à ò এবং ---, একটি, থেকে Ñ- é èê è í, এবং å ক। Î å î î এবং à এবং î-éé è। Ñ-éé ê ( Á) এবং í ÿ এবং এবং এবং এবং ÿ।

Ê î î à 82- এবং é এবং õ é ( ó, , È, À), å å î ó þ î õ é Á ( å å 3 / ã / ë) এবং à (åå Å 3 ã / ë)। Á à ü ê 9 এবং Î ì èè, è Å ê 6 ì এবং ì এবং à (ð <0.05)।

Ì ì, óâ এবং এবং Á å é õ k and এবং ñ é þ Á î õ ÿ Î î- î a ð।

। এবং à এবং õ â - , ÿ è ÿ à å å û।

â, õ â è â , ÿ î ì ", å "
í

এবং ÿ ÿ :

 1. Å å। ÿ - 2010 এ
 2. Å å। ÿ ÿ é û - 2010 এ
 3. Å Å। ক। ÿ À। ক। ò Ô। È .. ÿ ÿ û è - ২009
 4. Å å। ÿ î ÿ - ২009
 5. Þ.È. à, Â.À. , Î.Í. ক। à è ÿ - ২009
 6. Å å। ÿ ê - 2008 ä
 7. Å å। Å å û। ÿ à â। - 2008 এ
 8. Å å। ÿ এবং à - 2007 ä
 9. Å å। ê õ ÷ - 2007 এ
 10. AH.Ï. í, Í.À. ÷। È এবং ÿ ÷ ÷ এবং é î- î ÿ è è এবং û è - 2007 ä
 11. Ô.È. ò। å ( å û) - 2006 এ
 12. Å å। ÿ à এবং è - 2006
 13. Í.Ï. à, Ò.À. é, À.Â. â। ç î ÿ - 2004 ä
 14. Å å। ÿ ÿ। ÿ î- é û। ÿ î à - 2002
 15. Ò.Þ. ক। è à - 2002
 16. কে কে কে কে কে À.এ., কে কে কে Ì.এ., কেও ভিও .., কেএ। একটি, à Þ.À .. ÿ - 2000 ä
 17. ÿ ÿ - 1998
 18. Ô Ì। i। ÿ - 1997 ä
 19. E। ক। í, Ñ। ক। ক। å å à। এবং û û একটি এবং é é û - 1997 ä
é "মেডগাইডবুক" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com