Y
Î å
è û
ì
å এবং î å
Y
à
å ÿ

Å ß

ò À এবং এবং এবং এবং 2012
Å û à ÿ â এবং এবং À ।
à Ê ó î ì ì 2011
Ê ó î ì ì। Ò â ÿ å û à å û û Ó। å: é ô, ô, û, , Ç, à, à, ÿ à, û û ñ ñ হ্যাঁ, আমি এবং ò। ক।
ò à õ õ â 2011
å ( å) û এবং û এবং å å ÿ à å
è ÿ è ø। Ø 2011
ÿ: ÿ à, ü, 3 û â ÿ è, û ÿ, ç, à, å i। Ø। ø: ÿ à, ÿ, ç, ÿ à, à, ÿ ê ê , È, å à ó, à। Å ß Â Å È Å ß Å À
ò Å এবং õ à। è õ é ò õ é é û 2011
Å এবং õ à। è õ é ò õ é Ê Ê ì ì ì ÿ é ô, û À è Â, ÿ, à, ò এবং .ð। é å é û ÿ ÿ (êê), å û এবং এবং ÿ ( î-éé, î-éé), å å ÿ è ( î এবং î à), å å û û è e। ÿ ÿ ü; À ì à, ì î, å à, ò ü å å ( é é ò, è, û)। ü â এবং õ é Ò এবং ì, ñ é Å è Å।
ò ü 2011
একটি

À ÿ

ÿ à ÿ

û é è

ÿ è এবং ÿ

একটি

ê é û

Y একটি 2011
ÿ â é é è। ÿ à ÿ। Y। গ। ÿ à। Ü õ ì à ÿ à ক।
ò ñ à à ( ×) 2011
ò ò î þ î å à à ( ×), à (( )। â ,,, ÿò ÿ à à ì å, î à, é è। এখানে: 1. 2. 2. 3. 3. ÿ এবং 4. × 4. à ¹1: 5. ¹2 : ñ, , î å, ì ü 6. 6. ¹3: × ë à 7. 7. ¹ ¹4: × ÿ ç - à এবং õ 8. à ¹5: × л í 9. ও 9. 9. Ä 10. এবং 10. ü এবং à Å একটি একটি 11. 11. × - - একটি à 12. একটি 13. দ্বীপ ই
è à, à, à õ দ্বীপ 2010
ÿ ÿ ÿ এবং å, é è éé Å õ é â ì å , ì, ,, û, å û, ï, ÿ, ÿ, ü, à। ÿ, ÿ è ÿ è, ç, ÿ à è।
à å ÿ 2010
Ô. ô À è . à. ç. û. গ। ç. é ô, á- ü ÿ- à. গ। ç.ó-à.ì-ç.ç . ÿ. ÿ à। ÿ ÿ. à. ê. î. গ। ç. à. ï. å è. গ।
1 2 3
é "মেডগাইডবুক" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com