Y
Î å
è û
ì
å এবং î å
Y
à
å è

Å È

ð Â.À. È î è 2011
î å - è þ ò è â,, è, û èè, , î þ- å এবং åå। Å ÿ õ è â
Ü à ü à ÿ à ü ÿ ü ðsafasd ò এবং à å ÿ õ ÿå ÿ é è È Á Ñ ò ÿ ÿ ü å à é é ò এবং à ç ò ò è
à à õ é, å এবং ñ ñ î-éé éé 2011
ÿ à â (Ì। এসএস। â, Ã। À। í, .. Ï। í), ÿ à â (Ì। Ã। â , আ। é, একটি।)। ওহ, å, à। Ü î ÿ è î ÿ à õ õ ÿ é û। ÿ, ÿ। å এবং ÿ â å। å û। û, û, çç। å é, õ এবং õ à। ÿ è, à। ÿ î à। ÿ à, å, å à, À ç। à î à - å এবং e। é é ç। এ, û এবং î î à ( é ð)। é ç ( å)। À à à à (5 çç) ( é ð)। ñ è õ û ÿ। û, õ ÿ, ì, å ক। ð é è। å û। Å é এবং é è। ÿ é è, å î Y। Å å। ÿ õ। ক। å ÿ î à ä è । Å å। ÿ õ। ক। à é à। à ê õ। é é õ, î ü। Å å। å å ( à), ì, Å এবং å û î ÿ, å å। å å, î à, আমি, ì ÿ। Å å। Å å û। å: å এবং å û। Ì ÿ û। Ì ÿ, å ò õ õ ক। Å å। å å û: å û å, ওহ, î-, å-, å। Y। Ì ÿ। Å å। å Ë, õ â ( Î, ä, ä, Ë), Ë-1 .ê।, Ë, é এবং êê- ", è õ, î। Å å। Ñ ​​ õ এবং õ î- é তোমার দর্শন লগ করা। û (8 õ), õ ÿ, ì। Å å। Ð এবং ÿ এবং à। å î à, ì ÿ , è è è এবং। Ê î à, ì ÿ, Å å। এবং এবং à। ÿà ÿ। Å å। û à। ê, ê à, à î à â Å è è è। Å å। û à। à à (আমি, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ভি)। ÿ ((Þ Þ (Þ।।)। û, å ó âà। û à ( à আমি, , î Y)। À è। ÿ â à à ó। এবং ÿ â à। ÿå ÿ â à। Å å। û à। Y। å û। ÿ ÿ, à (7 )। Å å। Ð এবং ÿ õ â। å î à। à à (7 õ â)। Å õ â। এবং এবং ( à, û, ÿ, ÿ, û û, â é è à)। Å å। ÿà ÿ (Í। Ñ। â)। å å Ã è è è এবং। Å å। û ÿ ÿ î- é তোমার দর্শন লগ করা। å î à à। । ÿ à। à é è। ò। Å å। Y। ì, ÿ। এ, å এবং å e। û ÿ। ÿ ÿ। ì, ÿ। এ, å এবং å e। ÿ ü। Ã- à è à, î ÿ, à à। û ÿ। ÿ à, è। ÿ à। ì, ÿ। এ, å এবং å e। û ÿ। ÿ ÿ ( ÿ é)। ì, ÿ, å এবং Ã-èè। û ÿ। ñ õ ñ এবং î- î ক। û é é, é এবং â "। I। ó, Í। ক। i। ÿ à, à (7 ), Å å। ð à, ÿ, ÿ à, å û। Å å। ÿ î ÿ à। å è। Å å। å ÿ। এবং õ à: è, É এবং é è। ñ õ ñ এবং এবং õ é (4 û á)। Ð î। ÿ, ÿ è। û, õ ì এবং Å এবং å û ÿ È এবং õ é। Å å। î- å å û। è। ü, ÿ। å, å এবং å û। ÿ, ÿ এবং ÿ এবং। ü, ÿ, å, å è å û। , å ÿ, å এবং Å û ÿ è õ ।। ñ, ð õ ñ এবং õ é। ÿ ê। Ì î। Å å। Å এবং å û ÿ û ÿ। Å å। é è é é è। Y। ক। ÿ এবং ÿ à। û ÿ। è। ÿ à। Y। ক। ÿ এবং ÿ à। û ÿ। ñ, ð õ এবং õ é তোমার দর্শন লগ করা। Å å এবং å û এবং õ é û। Å å। , ð, ÿ এবং õ û e। å è, å å। এবং é è। å è। ÿ, çç, à, à, û Y। å ÿ। ÿ, çç, à, à, û Y। তোমার দর্শন লগ করা। e। e। ÿ, à, à, û ÿ। ÿ à। ÿ, çç, à, à, û Y। ò। ÿ, çç, à, à, û Y। ò। ÿ, çç, à, à, û Y। à õ। ÿ, çç, à, à, û Y। Å å। ÿ, ç î è î, î ,, à, à, û Y। ÿ এবং î ÿ ( û, û, এবং এবং û û û)। ÿ ü। ÿ, çç, à, à, û Y। ÿ à। å è। ÿ, çç, à, à, û Y। ü î à। ÿ, à, û è, à, û ÿ। ç। ÿ, à, û è, à, û ÿ। ÿ ü। ÿ, à, û è, à, û ÿ। ç। ÿ, à, å û, û ÿ। ò। ÿ, ç, à, ÿ। ò। ÿ, ç, à, ÿ। ü à। Y। Y। ক। û ÿ। à é এবং à। ü à। ò à। ÿ, à, û ÿ। ÿ ü। Y। ÿ, å û, û ÿ। ü à è 12- é è। ÿ, ç, å û, û ÿ, à। å û। ÿ, ç, å û, আ, ÿ। å û è û। ÿ, ç, à, ÿ। û è। ÿ, ç, å û, আ, û ÿ, à। ÿ ü। গ। ç, å û, à, å, ক। ò। ÿ, ç, à, ÿ। å û। ÿ, ç, å û, আ, û ÿ, à। ÿ ü। Y। È û û, û ÿ। é é। ÿ, çç, à, à, û Y। ò। ÿ, çç, à, à, û Y। e। Y। å è। ÿ, ÿ à, û ÿ, ক। 1212- ÿ ÿ। ÿ, çç, à, à, û ÿ, à। å û। ÿ, å ÿ, ÿ à। à, ÿ। å û। Y। ç। ÿ, à, à, û ÿ। å û। Y। ÿ, ÿ, å û । ÿ, çç, à, à, û Y। å ÿ é è। Y। ÿ, ç। ÿ à। à, à, û ÿ। i। ÿ, çç, à, à, û ÿ, à। ò। ÿ, çç, à, à, û Y। é é á। ÿ, à, à, û ÿ। ò। ÿ, çç, à, à, û Y। ক। ÿ, çç, à, à, û Y। ÿ é এবং ìì এবং Ì â å ÿ। ÿ ü। ÿ, à, à, ì এবং à õ é è। õ â õ। À è û ÿ à õ é e। ÿ õ, å ì î à এবং ì õ â। , Ç, à, û ÿ এবং à। x, û ÿ। ÿ, å ì õ â: , ×- Ìì, ì ì, ì ì। গ। ক। ক। ক।
å è å è î è 2011
এবং î এবং ÿ å ÿ ক। é å í í â êé å।
à È à 2011 (à éé éé এবং Ó।) 2011
Å õ è õ â ÿ à ì å ÿ ÿé è é é এবং ò à ü এবং এবং একটি à ( î- î îò)। ó û ì å å é এবং ÷, ò। ক। å এবং û î þ।
ÿ è Ç এবং é è. î é। Â এবং এবং। Ñ ​​Ñó ä- þ। è, òò। ক। î- ÿ ü 2011
ওহ আচ্ছা। I। E। ক। 3 । 2 .ð। ÿ এবং à à 5।
è é òò òò 2011
ò þ þ þ î è, è, å, å, å এবং এবং ও একটি এবং একটি।
ò ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 2011
å é ê ç ÿ à এবং è ÿ À û ÿ থেকে ê é û
å å è 2011
এবং ÿ ç õ õ Î î î --- ÿ é, è õ è, ÿ ÿ। û å এবং è, û ÿ õ; å এবং î å এবং þ È õ â ì é è é î à- ÿ। ÿ é è এবং ÿ À î- ÿ å å ÿ è å è। å å î â, õ î- â, â, é, â ..
ò à é ê 2010
Ü û: ü å å û ÿ এবং এবং å à é e।

E:

- ü é ç é, å î ò à ã।
à é é è Ó এবং ÿ à 2010
Å õ è õ â ÿ à ì å ÿ ÿé è é é এবং ò à ü এবং এবং একটি à ( î- î îò)। ó û ì å å é এবং ÷, ò.å। å এবং û î þ।
1 2 3
é "মেডগাইডবুক" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com